rmml.net
当前位置:首页 >> 用C语言编写"判断一个数是否为完数"! >>

用C语言编写"判断一个数是否为完数"!

根据完数定义判断即可 #includeint main(){ int n; scanf("%d",&n); int i,p=1; for(i=2;i*i

#include "stdio.h" main() { int m,i,s; for(m=1;m

#include int main(void){ int n, sum, i; while (scanf("%d", &n) == 1) // 输入字母结束循环 { for (i = 1, sum = 0; i < n; ++i) { if (n % i == 0) sum += i; } if (sum == n) puts("YES"); else puts("NO"); } return 0;}

#include int main() { int n; scanf("%d",&n); int i,p=1; for(i=2;i*i

#include void iswanshu(int x); void main() { int a; printf("判断是否是完数:\n请输入一个整数:"); scanf("%d",&a); iswanshu(a);//调用下面的函数 } //定义一个判断是否是完数的函数 void iswanshu(int x) { int i,k; for(i=1;i

#includeint main(){int n,s=0,i;printf("请输入一个数:");scanf("%d",&n);for(i=1;i

/***算法思路:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。首先,求出这个数的所有因子,并将这些因子进行累加,如果该数的因子恰好等于该数本身,则该数是完数,否则不是。*/#include //判断是否为完数的函数int isWanshu(int x){int...

CPU_INT08U WanShu_Pro(CPU_INT32U Temp_Data){CPU_INT32U Temp_i,Temp_D = 0;for (Temp_i = 1; Temp_i < Temp_Data; Temp_i++){if((Temp_Data%Temp_i) == 0)Temp_D += Temp_i;}if(Temp_Data == Temp_D) return 1; //是完数else return 0; //不...

#include int f(int k) { int i,sum=0; for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com